Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - TERMINOLOGIE

De volgende begrippen hebben, wanneer zij met initialen in hoofdletters worden geschreven, enkelvoud of meervoud, de volgende betekenis:

1.1 "Juwelencenter - Bijouterie Howards" verwijst naar de naamloze vennootschap (S.P.R.L.), met maatschappelijke zetel te Ernest Allardstraat 30, 1000 Brussel, België, ondernemingsnummer: 0416.979.343, BTW-nummer: BE 94 9501 2108 3314.

1.2. De "Klant" verwijst naar elke meerderjarige natuurlijke persoon die handelt als consument, dat wil zeggen voor andere doeleinden dan zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit en die een aankoop doet via de website.
De online verkoop van de producten van Juwelencenter - Bijouterie Howards is dus niet gericht op professionelen.

1.3. De Klant en Juwelencenter- Bijouterie Howards worden hierna gezamenlijk gekwalificeerd als "Partijen".

1.4. De " Site " duidt het online verkoopsplatform aan dat gehost wordt op het adres www.howardsbrussels.com.

1.5. De "Producten" zijn de goederen die door Juwelencenter- Bijouterie Howards op voornoemde Site te koop worden aangeboden.
De Producten bestaan uit juwelen, sieraden en horloges.

1.6. Verkoop op afstand" betekent het sluiten van een overeenkomst zonder fysiek contact tussen de Klant en Juwelencenter- Bijouterie Howards en dat de transactie plaatsvindt via een Internetsite.

1.7. het "Herroepingsrecht": de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen in het voordeel van de Klant in het kader van een verkoop op afstand.
1.8. Onder "overmacht" wordt verstaan oorlog, lock-out, oproer, gedeeltelijke of volledige werkloosheid, epidemie, pandemie, overstroming, brand, diefstal en andere calamiteiten in de winkels of magazijnen van Juwelencenter - Bijouterie Howards of in die van haar leveranciers, storingen of stakingen in de postdiensten en transportmiddelen, en storingen in communicatiediensten.

ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED
2.1. De huidige algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn uitsluitend en alleen bedoeld om alle online verkopen op de Site te regelen.
Deze algemene voorwaarden regelen met name de kenmerken en de beschikbaarheid van de producten, de totstandkoming van de bestelling, de verkoopprijs, de betalings-, leverings- en retourvoorwaarden met betrekking tot de Producten.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling op de Site aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden.
Geen enkele afwijking van deze Algemene Voorwaarden zal worden aanvaard, tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend door beide Partijen.

2.3. Juwelencenter- Bijouterie Howards kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen.
De aangebrachte wijzigingen zijn van toepassing op elke verkoopovereenkomst die wordt gesloten na publicatie van de gewijzigde versie op de Site.

2.4. Indien de Site verschillende taalversies van de Algemene Voorwaarden bevat en indien er een tegenstrijdigheid tussen deze versies blijkt, heeft de Franse versie, de oorspronkelijke versie van de Algemene Voorwaarden, voorrang op alle andere.

ARTIKEL 3 - KENMERKEN EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

3.1. De kleuren en afbeeldingen van de Producten worden zo getrouw mogelijk beschreven gezien de manier waarop ze op de Site worden weergegeven.
Juwelencenter- Bijouterie Howards kan de juistheid van het computerscherm van de Klant niet garanderen. De fotografische afbeeldingen die de Producten weergeven zijn dan ook niet contractueel en binden Juwelencenter- Bijouterie Howards niet.

3.2. De belangrijkste kenmerken aanwezig op de Site zijn de identificatie van het product, de beschrijving ervan, het materiaal of de materialen waaruit het bestaat en, in het geval van kostbare materialen, het gewicht ervan, de prijs en eventueel, afhankelijk van de producten, de beschikbare maten.

3.3. De technische beschrijvingen van de Producten die op de Site worden meegedeeld, zijn gebaseerd op deze die door de leveranciers van de Producten worden meegedeeld.

3.4. Productaanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Juwelencenter- Bijouterie Howards verbindt er zich bijgevolg toe alle redelijke middelen aan te wenden om de beschikbaarheid van de Producten op de Site weer te geven en de ontvangen bestellingen te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden.
Juwelencenter- Bijouterie Howards verbindt zich ertoe de beschikbaarheid van het Product te controleren zodra de bestelling wordt geplaatst. Bij gebrek aan beschikbaarheid van het (de) Product(en) zal Juwelencenter- Bijouterie Howards de Klant zo snel mogelijk informeren.

3.5. Juwelencenter- Bijouterie Howards verbindt zich ertoe de Klant de prijs van het bestelde en niet beschikbare Product terug te betalen uiterlijk binnen de acht dagen na het plaatsen van de bestelling.

3.6. Wanneer de Site aangeeft dat een Product waarvoor Juwelencenter- Bijouterie Howards zich ertoe verbonden heeft het bij zijn leveranciers te bestellen, niet meer beschikbaar is, staat de vermelding van een indicatieve termijn voor het verkrijgen van het product door Juwelencenter- Bijouterie Howards net onder de beschrijving van het Product.

ARTIKEL 4 - VERKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN

4.1. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief alle belastingen, inclusief B.T.W. (Belgische B.T.W. tegen het tarief van 21%) en exclusief transportkosten.
De verkoopprijs houdt geen rekening met de leverings- en verpakkingskosten, die de Klant moet betalen, tenzij hij geniet van een speciale aanbieding die hem hiervan vrijstelt.
De leverings- en verpakkingskosten worden weergegeven vóór de definitieve validatie van de bestelling.

4.2. De toepasselijke prijs van de Producten wordt aan de Klant gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van de registratie van de bestelling.

4.3. De prijs omvat niet de aanbiedingen en kortingen die na de bestelling op de Site worden vermeld.

4.4 Ondanks de controles die Juwelencenter- Bijouterie Howards uitvoert om de juistheid van alle prijzen te verzekeren, kunnen zich fouten voordoen.
Indien een fout wordt ontdekt in de op de Site weergegeven prijzen, brengt Juwelencenter- Bijouterie Howards de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

De Klant heeft dan de keuze om de aankoop van het artikel tegen de juiste prijs te herbevestigen of de bestelling van het Product te annuleren.
De prijsfout is duidelijk als de weergegeven prijs belachelijk is in verhouding tot de waarde van het Product.

Juwelencenter- Bijouterie Howards behoudt zich het recht voor de nietigheid van de verkoop in te roepen en bijgevolg de bestelling te annuleren en het Product niet te leveren.

ARTIKEL 5 - totstandkoming van de bestelling

5.1. Algemeen

5.1.1. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer de volgende drie elementen vervuld zijn: de aanvaarding van het aanbod door de Klant, uitgevoerd door het plaatsen van de bestelling beschreven in artikel 5.1.2, en de bevestiging van de bestelling door Juwelencenter- Bijouterie Howards, ontvangen door deze laatste.

5.1.2. Elke bestelling door de Klant houdt een vaste en definitieve aanvaarding in van het aanbod alsook van de elementen waaruit het aanbod bestaat zoals de prijs, de omschrijving van het Product, de leveringskosten en de Algemene Verkoopsvoorwaarden.
Alvorens de bestelling te plaatsen, vinkt de Klant het vakje "Ik heb de Algemene Verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard" aan. Deze stap vormt een onherroepelijke aanvaarding die alleen kan worden betwist in de gevallen die limitatief zijn voorzien in artikel 7 van deze Voorwaarden.

5.2. Plaatsing van de bestelling en opvolging

5.2.1. Om een bestelling te plaatsen moet de Klant vijf opeenvolgende stappen doorlopen.

De Klant moet een account aanmaken op de Site om zijn eerste bestelling te kunnen plaatsen.

De door de Klant opgegeven en voor het sluiten van het verkoopcontract vereiste gegevens worden geacht juist te zijn.

De Klant selecteert het (de) Product(en) en plaatst deze in het daartoe bestemde winkelmandje;

 • De Klant valideert vervolgens zijn mandje door op de knop "mandje valideren" te klikken;
 • De Klant kan in dit stadium de details van zijn bestelling controleren en terugkeren naar de vorige pagina's om zijn bestelling te wijzigen;
 • De Klant kiest de leveringswijze;
 • De Klant kiest een betalingswijze via het platform Paypal
 • via betaalkaart of bankkaart: Maestro, Visa, Mastercard.

5.2.2. Om de bestelling te valideren moet de Klant het volledige bedrag van de bestelling betalen, inclusief de leveringskosten.

5.2.3 Zodra de bestelling is gevalideerd, ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van de bestelling, op voorwaarde dat het e-mailadres dat de Klant tijdens het in artikel 5.2 beschreven proces heeft opgegeven.

De originele factuur is beschikbaar op het tabblad "Mijn Account" van de Klant en is ook bijgevoegd bij de e-mail die automatisch wordt verstuurd na de bestelling.5.2.4. Het staat de Klant vrij de status van zijn/haar bestelling te volgen door in te loggen op de Site en te klikken op het tabblad "Mijn Account" en vervolgens op het tabblad "Ordergeschiedenis en Details".
5.3. Beveiliging
5.3.1. Juwelencenter- Bijouterie Howards komt niet tussen in de relaties tussen de Klant en de betalingsplatformen.
5.3.2. De bankgegevens van de Klant worden op geen enkele wijze ter kennis gebracht van Juwelencenter- Bijouterie Howards.
5.3.3. In geval van terugbetaling van de prijs betaald voor een Product, zal Juwelencenter- Bijouterie Howards de actie uitsluitend uitvoeren via het betalingsplatform dat door de Klant werd gebruikt.
5.4 Legitieme redenen voor de weigering om een bestelling te valideren of op te schorten
Het staat Juwelencenter- Bijouterie Howards vrij om de bestelling van een Product te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten wanneer deze acties worden gemotiveerd door legitieme redenen.
Legitieme redenen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, lopende geschillen met de Klant, in het bijzonder met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling, onjuiste gegevens ingevoerd door de Klant op het inschrijvingsformulier, bestellingen waarvan de hoeveelheden producten duidelijk abnormaal zijn voor een Klant, zoals gedefinieerd in artikel 1.2 van deze Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 6 - LEVERING VAN PRODUCTEN
6.1. Algemene informatie.

6.1.1. Onder levering van het Product wordt verstaan de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product.

6.2. Plaatsen van levering

6.2.1. Juwelencenter- Bijouterie Howards levert uitsluitend in de volgende landen:

 • België
 • Nederland/Luxemburg
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Italië
 • Spanje
 • Portugal
 • Denemarken
 • Noorwegen/Finland/Zweden Verenigd Koninkrijk
 • Monaco/Ierland
 • Griekenland
 • Andorra/Linchechtein Zwitserland/San Marino Kroatië/Hongarije/Tsjechië/Slowakije VS/Canada
 • Golfstaten/Saudi-Arabië


6.2.2. Indien het leveringsadres binnen de in bovenstaande lijst vermelde landen valt, is Juwelencenter-Bijouterie Howards echter niet aansprakelijk voor fouten in de door de Klant op het inschrijvings- en leveringsformulier opgegeven contactgegevens.
In geval van terugzending van een pakket aan Juwelencenter- Bijouterie Howards informeert Juwelencenter- Bijouterie Howards de Klant.
In dit geval zijn de verzendingskosten enkel ten laste van de Klant.

6.2.3. De Producten kunnen enkel thuis geleverd worden.
De Klant dient ofwel zijn naam en persoonlijk adres, ofwel de naam en het adres van de persoon die hij heeft aangeduid, op te geven voor de levering van de bestelling.

6.3 Levertijd

6.3.1. Juwelencenter- Bijouterie Howards verbindt zich ertoe de producten te leveren binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Deze verbintenis geldt niet in geval van overmacht, toevallige gebeurtenissen en andere gebeurtenissen waarover Juwelencenter- Bijouterie Howards geen controle heeft.

6.3.2. Naast de levertijd is er ook een periode van twee werkdagen nodig voor de voorbereiding van de bestelling.

6.3.3. De onderstaande leveringstermijnen beginnen te lopen bij ontvangst door de Klant van een verzendbericht voor de bestelling.

6.4. Leveringsvoorwaarden
De leveringstermijnen zijn aangegeven in onderstaande tabel.
Land

 • België
 • Nederland/Luxemburg
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Italië
 • Spanje
 • Portugal
 • Denemarken
 • Noorwegen/Finland/Zweden Verenigd Koninkrijk
 • Monaco/Ierland
 • Griekenland
 • Andorra/Linchechtein Zwitserland/San Marino Kroatië/Hongarije/Tsjechië/Slowakije VS/Canada
 • Golfstaten/Saudi-Arabië

6.5. Verplichtingen van de Klant bij ontvangst van het pakket

6.5.1. Bij de levering en de ontvangst van het bestelde pakket is de Klant verplicht de conformiteit van het pakket te controleren in aanwezigheid van de bezorger en, indien nodig, een ontvangstbewijs te ondertekenen.

6.5.2 In geval van anomalie dient de Klant binnen de twee werkdagen na de ontvangst van het pakket de bezorger bij ontvangst alsook Juwelencenter- Bijouterie Howards schriftelijk op de hoogte te brengen, via een e-mail gericht aan Juwelencenter- Bijouterie Howards of per aangetekende post, naar de adressen vermeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
Onder afwijkingen worden verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is, niet-volledige pakketten, beschadigde pakketten, gebroken Producten, duidelijk gebrekkige Producten of niet bestelde Producten en buitensporige vertragingen in de leveringstermijn.
Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving wordt elke klacht met betrekking tot de levering als ongegrond beschouwd en wordt het Product aanvaard in de staat waarin het werd geleverd.

6.5.3. Indien het geleverde Product niet overeenkomt met de bestelling van de Klant, of indien het Product kapot of defect is, is de Klant verplicht het Product binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket aan Juwelencenter- Bijouterie Howards te retourneren.
Bij niet-naleving van deze voorwaarden, staat het Juwelencenter- Bijouterie Howards vrij de terugzending van het pakket te weigeren.

Tevens dient de Klant zijn klacht te richten aan Juwelencenter- Bijouterie Howards teneinde het Product te laten leveren zoals besteld of eventueel de ontbinding van de overeenkomst te vragen.

Juwelencenter- Bijouterie Howards is verantwoordelijk voor de retourverzendkosten en vergoedt deze aan de Klant binnen de acht dagen na ontvangst van het pakket.
Hiertoe zal de Klant zijn bankgegevens aan Juwelencenter- Bijouterie Howards meedelen.
In dit geval zal de Klant de keuze hebben om de terugbetaling van zijn bestelling te bekomen, inclusief de leveringskosten indien deze bestelling enkel het verkeerde, gebroken of defecte Product bevatte, of de herverzending, op kosten van Juwelencenter- Bijouterie Howards, van het oorspronkelijk bestelde Product, indien dit nog in voorraad is, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding.

Indien de Klant kiest voor terugbetaling, zal dit gebeuren binnen acht dagen na ontvangst van het foutieve, gebroken of defecte Product door Juwelencenter- Bijouterie Howards.

Indien Juwelencenter- Bijouterie Howards de vergoeding geheel of gedeeltelijk niet betaalt, kan de Klant, zonder voorafgaande kennisgeving, voor het resterende verschuldigde bedrag een rente van 15% per jaar vorderen, waarbij elke begonnen maand in de vertraging wordt meegerekend.

6.5.4 Indien het pakket niet wordt geleverd binnen de door de vervoerder aangekondigde termijn, dient de Klant de vervoerder op de hoogte te brengen van de redenen van de vertraging.

De Klant dient vervolgens Juwelencenter- Bijouterie Howards te verwittigen, uiterlijk binnen de dertig werkdagen volgend op het verzendingsbericht van de bestelling, die de redenen van de vertraging zal onderzoeken.
Bij gebreke hiervan behoudt Juwelencenter- Bijouterie Howards zich het recht voor elke klacht te weigeren.

Tijdens de onderzoeksperiode zal geen terugbetaling of herverzending plaatsvinden.
Juwelencenter- Bijouterie Howards verbindt zich ertoe het gevonden pakket te leveren op het door de Klant opgegeven leveringsadres, en dit zonder bijkomende kosten.
In geval van verlies van het pakje zal de Klant in dit geval de keuze hebben om ofwel de terugbetaling van zijn bestelling te bekomen, ofwel, en voor zover het Product beschikbaar is, het oorspronkelijk bestelde Product te laten leveren, met uitsluiting van elke andere vergoeding.
In geval van terugbetaling zal de Klant zijn bankgegevens aan Juwelencenter- Bijouterie Howards meedelen binnen de drie werkdagen na zijn verzoek tot terugbetaling.

6.5.5. In geval van afwezigheid van de Klant of de aangewezen derde op de aangegeven plaats van levering, dient de Klant of de aangewezen derde de door de vervoerder in dit specifieke geval vastgestelde procedure te respecteren.
Indien deze procedure niet wordt gevolgd, wordt het pakket als achtergelaten beschouwd en worden de leveringskosten en de factuur van het pakket niet terugbetaald.
6.6. 6.6. Overdracht van het risico
6.6.1. Bij ontvangst van het pakket gaat het risico van verlies of beschadiging van het Product over op de Klant of de aangewezen derde.

6.6.2. De Klant kiest bij zijn bestelling de wijze van vervoer.
Onder de keuzes die aan de Klant op de Site worden voorgesteld, kiest de Klant ofwel voor de levering van het pakket via één van de door Juwelencenter- Bijouterie Howards voorgestelde transportmodi, ofwel voor de levering van het pakket via een transportmodus die vreemd is aan de voorstellen van Juwelencenter- Bijouterie Howards.
Indien de Klant kiest voor een andere wijze van transport dan deze voorgesteld door Juwelencenter- Bijouterie Howards, gaat het risico van verlies of beschadiging van het geleverde Product over op de Klant zodra het Product aan de vervoerder wordt overhandigd.
Indien de Klant kiest voor een door Juwelencenter- Bijouterie Howards voorgestelde wijze van vervoer, berust het risico van verlies of beschadiging van het geleverde Product bij Juwelencenter- Bijouterie Howards.

ARTIKEL 7 - Intrekking van verkoop op afstand

7.1. Vanaf de dag na de levering van het Product beschikt de Klant over een termijn van veertien kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder boete te herroepen.
Dit artikel is niet van toepassing op Producten die zodanig zijn gepersonaliseerd dat zij als maatwerk worden beschouwd.
Producten die zijn gegraveerd met persoonlijke gegevens van de klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot namen, familienamen, data, specifieke woorden en symbolen, worden beschouwd als gepersonaliseerd en op maat gemaakt.

7.2. De termijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de Klant of de aangewezen derde het Product fysiek in ontvangst neemt.
Indien de Klant een bestelling heeft geplaatst voor meerdere Producten die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de termijn op de dag waarop de Klant of de aangewezen derde het laatste Product fysiek in ontvangst neemt.
Indien de Klant een bestelling heeft geplaatst voor een Product dat uit meerdere partijen of onderdelen bestaat, verstrijkt de termijn op de dag dat de Klant of de aangewezen derde het laatste van de laatste partij of het laatste onderdeel fysiek in ontvangst neemt.

7.3. De Klant moet Juwelencenter- Bijouterie Howards vóór het verstrijken van de termijn in kennis stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om dit recht uit te oefenen, kan de Klant ofwel het herroepingsformulier in de bijlage (laatste pagina) van deze Algemene Voorwaarden invullen en dit per e-mail, per post of per aangetekende brief verzenden, ofwel een ondubbelzinnige verklaring opstellen waarin de redenen voor zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen worden vermeld en deze via de verschillende hierboven vermelde kanalen verzenden.

7.4. De bewijslast van dit recht en de uitoefening ervan ligt bij de Klant.

7.5. In geval van herroeping overeenkomstig de voornoemde artikelen, zal de Klant de volledige verkoopprijs van het Product terugbetaald krijgen, met uitzondering van de kosten die hij maakt om gebruik te maken van een andere dan de door de site voorgestelde goedkoopste vervoerswijze.

7.6. Juwelencenter- Bijouterie Howards verbindt zich ertoe de Klant terug te betalen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Klant zijn herroepingsrecht naar behoren heeft uitgeoefend, op voorwaarde dat Juwelencenter- Bijouterie Howards binnen deze termijn het Product heeft teruggevonden of dat de Klant hem het bewijs van verzending van het Product heeft geleverd.

In dat geval zal Juwelencenter- Bijouterie Howards de Klant terugbetalen via het betalingsplatform dat deze bij de bestelling heeft gebruikt.
Indien Juwelencenter- Bijouterie Howards het pakket niet ontvangt, behoudt Juwelencenter- Bijouterie Howards zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot de effectieve ontvangst van het Product, of de ontvangst van het bewijs van verzending.

7.7. Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt hij zich ertoe het Product terug te sturen, hetzij door het af te geven in de winkel van Juwelencenter- Bijouterie Howards, zonder buitensporige vertraging en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum van de herroeping.

De kosten en risico's van het terugzenden van het Product per aangetekende post, zoals hierboven beschreven, zijn ten laste van de Klant.
De Klant is aansprakelijk indien hij het Product niet in perfecte staat voor wederverkoop, in zijn originele verpakking en vergezeld van alle toebehoren terugstuurt.
De door de Klant uitgevoerde manipulaties die niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen, zijn deze die een Klant in de winkel van Juwelencenter - Bijouterie Howards had kunnen uitvoeren, d.w.z. deze die het mogelijk maken de aard en de werking van het Product vast te stellen.
7.8. Indien de terugzending van het Product niet voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, behoudt Juwelencenter- Bijouterie Howards zich het recht voor om het Product zonder terugbetaling en op kosten van de Klant terug te sturen naar de Klant.

ARTIKEL 8 - WETTELIJKE CONFORMITEITSGARANTIE EN GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN

8.1. Algemeen

8.1.1. Juwelencenter- Bijouterie Howards verbindt zich ertoe, overeenkomstig de artikelen 1603 en volgende van het vroegere Burgerlijk Wetboek, Producten te leveren die conform zijn aan de verkoopsovereenkomst en de Producten te waarborgen tegen verborgen gebreken, overeenkomstig de artikelen 1641 en volgende van het vroegere Burgerlijk Wetboek.
8.1.2. De conformiteitsgarantie die op Juwelencenter - Bijouterie Howards rust, betreft de levering van het bestelde Product overeenkomstig de online gesloten overeenkomst.
8.1.3. Verborgen gebreken "die het Product ongeschikt maken voor het doel waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zozeer verminderen dat de koper het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben verworven, indien hij ze had gekend" (artikel 1641 van het oude Burgerlijk Wetboek).

8.1.4. Deze garantieplicht voor verborgen gebreken geldt niet indien de klant het gebrek kende op het ogenblik van de bestelling of indien het gebrek "zichtbaar" is (artikel 1642 van het vroegere Burgerlijk Wetboek) en de klant zich "kon overtuigen" van het bestaan van het gebrek (artikel 1641 van het vroegere Burgerlijk Wetboek).

8.2. Toepassingsvoorwaarden

8.2.1. In geval van ontdekking van enig gebrek aan overeenstemming of verborgen gebrek dient de Klant Juwelencenter- Bijouterie Howards hiervan op de hoogte te brengen.
De Klant heeft hiervoor een maximumtermijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming of het verborgen gebrek heeft vastgesteld.
Bij gebreke daarvan behoudt Juwelencenter- Bijouterie Howards zich het recht voor om elke klacht die na deze termijn wordt geformuleerd als onontvankelijk te beschouwen.
8.2.2. De vorderingen tot annulering van de verkoop, tot vermindering van de verkoopprijs of tot vervanging van het Product verjaren twee jaar na de effectieve levering van het Product.

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID
Juwelencenter - Bijouterie Howards kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract indien dit is veroorzaakt door een fout of een vergissing van de Klant of van een derde, of door een geval van overmacht.

ARTIKEL 10 - Intellectuele-eigendomsrechten

10.1. De inhoud van de Site, zoals, maar niet beperkt tot, producten, modellen, afbeeldingen, merken, foto's, illustraties, logo's, databanken, algemene voorwaarden, wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

10.2. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, ongeacht de drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juwelencenter- Bijouterie Howards is strikt verboden.
artikel 11 - verwerking van persoonsgegevens (rgpd)

11.1 De persoonsgegevens die door de site van Juwelencenter- Bijouterie Howards worden verzameld, zijn onderworpen aan een verwerking waarvan de aspecten worden voorgesteld onder de rubriek "vertrouwelijkheidsbeleid" van de site.

11.2. De rechten van de Klant betreffende deze verwerking, met name een recht van toegang en wijziging, worden daar eveneens uiteengezet.

ARTIKEL 12 - CONTACT DIENSTEN
Voor elke vraag betreffende de Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt de Klant uitgenodigd om contact op te nemen met Juwelencenter- Bijouterie Howards via de volgende kanalen
Per telefoon op het nummer: +32 02 513 84 48
Per e-mail op het volgende adres: info@howardsbrussels.com
Per post op het geografisch adres: Ernest Allardstraat 30, 1000 Brussel.
artikel 13 - toepasselijk recht en geschillen

13.1. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend bepaald door het Belgische recht.
Hetzelfde geldt voor de online gesloten overeenkomst tussen Juwelencenter- Bijouterie Howards en de Klant, haar vorming, interpretatie, uitvoering en afwikkeling.
13.2. Artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013, van toepassing op online verkopen, implementeert een Europees platform voor de online beslechting van buitengerechtelijke geschillen, bekend als het "RLL-platform" en beschikbaar op deze link: http://ec.europa.eu/odr/ .

13.3. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank die is aangewezen door de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn volgens het Belgische recht.

13.4. In het geval dat een of meer van de bovengenoemde clausules ongeldig is of zijn, blijft de toepasselijkheid van alle andere clausules onaangetast.