Privacy

Privacybeleid

1. Algemeen
Howards Juwelencenter bvba, met maatschappelijke zetel te Ernest Allardstraat 30, 1000 Brussel, België ingeschreven in het Belgisch handelsregister onder nummer 0416.979.343 (hierna "Howards") is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.howardsbrussels.com.

Als Belgisch bedrijf voldoet Howards aan de Belgische "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de "Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie"En de GDPR-richtlijn, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens is een verklaring afgelegd bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals wettelijk vereist.

2. Verzamelde persoonsgegevens
2.1. Door u gedeelde gegevens
In het registratieformulier op de Website: uw e-mail.
Tijdens het bestelproces: uw naam en adresgegevens.

2.2. Automatisch verzamelde gegevens

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie ons cookiebeleid onderaan dit document.

Bepaalde gegevens kunnen ook worden verzameld zonder dat ze in cookies worden opgeslagen. Deze kunnen alleen door Howards worden gelezen en alleen tijdens uw bezoek aan de Website. Dit betreft: 1 °) het TCP / IP-adres 2 °) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3 °) de laatst bezochte internetpagina.


2.3. Persoonsgegevens gedeeld door derden
In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Howards dat de commerciële partners toestemming hebben gekregen om de betreffende persoonsgegevens door te geven.

3. Doel van de verzameling
3.1. Algemeen doel
Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

  • U de op de Website aangeboden dienst te kunnen leveren;
  • Het uitvoeren van marktonderzoek om de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website te verbeteren;
  • Het verstrekken van informatie, het versturen van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren;
  • Het beheren van de technische administratie van de Website;
  • Na anonimisering van de gegevens, het samenstellen van statistieken of het houden van enquêtes over het aantal bezoeken aan de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en communicatie naar derden
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nooit worden meegedeeld aan derden voor direct marketing doeleinden anders dan voor Howards.

3.3. Ernstige inbreuken
Op verzoek kunnen uw gegevens worden verstrekt aan het Ministerie van Justitie bij ernstige schendingen van de gedragscode.

4. Duur van het bewaren van de gegevens
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die nodig is om de dienst door Howards te kunnen leveren.

5. Recht op toegang en correctie
U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren of te wijzigen door een e-mail te sturen naar info@howardsbrussels.com of per brief naar het adres vermeld in artikel 1 van dit privacybeleid , mits u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegt.
Het staat u volledig vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan Howards mee te delen. U moet weten dat bepaalde diensten kunnen worden geweigerd als u uw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u aan Howards verstrekt.

6. Recht op bezwaar
U kunt uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@howardsbrussels.com U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Beveiliging en vertrouwelijkheid
Howards heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die technisch en organisatorisch zijn aangepast om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onbedoelde kennisgeving aan derden van op de Website verzamelde persoonsgegevens en elke andere toegestane verwerking van deze gegevens te voorkomen.
In geen geval kan Howards aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Howards wil u erop wijzen dat de Website links, hyperlinks of verwijzingen kan bevatten naar andere sites die Howards niet controleert en waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden immers niet door Howards beheerd. Howards is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar wordt verwezen, noch voor de Aanbiedingen, producten of diensten die daarop worden vermeld. Howards raadt u daarom aan elk privacybeleid van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien het kan afwijken van dit Privacybeleid.

8. Cookies

8.1. Informatie over ons gebruik van cookies Onze Website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze Website te optimaliseren.
Cookies en gelijkaardige technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Ze helpen ons alleen om de werking van onze Website te verbeteren, om de interesses van onze gebruikers te begrijpen en om te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.
Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over de privacyregels die van toepassing zijn op de Website. Voor meer informatie over dit Cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via info@howardsbrussels.com.


8.2. Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij in uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan. Zo kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, plaatst ons systeem cookies zodra u onze Website bezoekt.

8.3. Soorten cookies
Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van hun herkomst, hun functie en hun levensduur. First party cookies zijn cookies die worden geplaatst door een Website die op dat moment door de gebruiker wordt bezocht (bijv. cookies geplaatst door www.howardsbrussels.com ).

Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de Website die door de gebruiker wordt bezocht. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij plaatst een cookie via die Website, dan is dit een third-party cookie (bijvoorbeeld cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (bijvoorbeeld cookies voor aanmelding of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden maken het mogelijk na te gaan welke pagina's van de Website u bezoekt, waar uw computer zich bevindt, enz. Cookies voor sociale doeleinden laten de gebruiker toe om de inhoud van de bezochte Website rechtstreeks met anderen te delen via sociale media. Cookies met gerichte doeleinden maken het mogelijk een profiel op te bouwen op basis van uw surfgedrag, zodat de getoonde advertenties zijn afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker zijn getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker gedurende de in de cookie bepaalde duur. Ze worden geactiveerd telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics enz.) De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. Sessiecookies: Deze cookies stellen ons in staat de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer hij het browserscherm sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

8.4. Uw toestemming
Door gebruik te maken van onze Website accepteert u het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dient u deze cookies te accepteren, hetgeen u kunt doen via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot (delen van) onze Website. Lees dit cookiebeleid zorgvuldig door voor meer informatie hierover.
Als u uw toestemming op enig moment wilt intrekken, moet u uw cookies via uw browserinstellingen verwijderen. Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u terecht op de volgende website: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 .

8.5 Welke cookies gebruiken wij op www.howardsbrussels.com?
Functionele cookies

Naam Domein Doel Geldigheid

Naam Domein Inhoud en Doel Geldigheid

Voor cookies geplaatst door derden (waaronder Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites geven. Let wel: wij kunnen geen invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen of op de inhoud van de cookies van deze derden.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule
Dit Privacybeleid wordt geregeld, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht, dat uitsluitend van toepassing is op eventuele geschillen.
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacybeleid.

10. Aanvaarding
Door de Website te bezoeken en ten laatste op het moment van uw bestelling, aanvaardt u alle bepalingen van dit Privacybeleid en gaat u ermee akkoord dat Howards uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.